NGENHLOSO yokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalesifundazwe nezwe laseChina, uhulumeni wesifundazwe usujube ithimba elizovakashela kuleliyazwe ukuyomela, liveze izinhlelo zikahulumeni, liphinde lihehe abatshalizimali bakuleliyazwe.

Leli thimba lifulathele elakuleli ngeledlule, lenziwe uNgqongqoshe wokuThuthukiswa koMnotho wesifundazwe uMnuz Sihle Zikalala, uNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko uNkk Bongiwe Sithole-Moloi, kanye nezinye izikhulu zikahulumeni wesifundazwe, nezikaMasipala weTheku. Ohambeni lwalo, oluzoya ezifundazweni ezimbili zaseChina, iGaungdong neShanxi lizoba nemihlangano nosomabhizinisi abazimele nengxenye yeminyango kahulumeni wakulezifundazwe, libahehe ukuba betshale izimali, baphinde basebenzisane nohulumeni nosomabhizinisi bakulesifundazwe.

UMnuz Sihle Zikalala uthe lolu hambo luwusizo olukhulu kulesifundazwe nakwizakhamuzi zaso, waveza ukuthi kuzogxilwa kakhulu ekuthuthukisweni kwengqalasizinda, ukukhiqizwa kwempahla, amandla asetshenziswa ngokuphindelela (renewable energy), ezokuvakasha, ezamasiko, nezemfundo. Uthe unethemba lokuthi isimo nomnotho walesifundazwe sizoqinisa ithemba kosomabhizinisi bakuleliyazwe, bakhethe ukutshala izimali ngoba lokho kuzoba usizo kuzona zombili izinhlaka.

“Sizobavezela ngawo wonke amathuba lesifundazwe esinawo, ikakhulukazi ngezindawo okuyizona ezenza inzuzo eningi. Sinethemba lokuthi ukusebenzisana neChina kuzoba usizo olukhulu emnothweni wesifundazwe, kudlondlobale amabhizinisi okuzokwenza ukuthi kukhiqizeke amathuba emisebenzi esiwadingayo,” kusho uZikalala.

Kulolu hambo, lelithimba lizophinde liphakamise ukusebenzisana kosomabhizinisi bakulesifundazwe neChina ukuze kuzovuleleka izimakethe zokuthengiswa kwemikhiqizo yabo kuleliyazwe. Uthe ukuthengiswa kwemikhiqizo yakulesifundazwe kwelaseChina kuzophinde kuvulele nentsha yakulesifundazwe amathuba emisebenzi kuleliyazwe, wathi lokhu kungena ngaphansi kohlelo, nezivumelwano zakuleli nelaseChina, ezasayinwa umengameli wezwe uMnuz Cyril Ramaphosa, zokusebenzisana ukuze kuzothuthuka umnotho wakuleli.

UNkk Bongiwe Sithole-Moloi, uthe yena uzogxila kakhulu ekwakheni ubudlelwane kwezemidlalo nezokuvakasha, aphinde adlondlobalise ulwazi lwezamasiko, imicimbi, nezokuvakasha. Uthe njengoba kwakhiwa ubudlelwane nje, kubalulekile ukuthi kungagcinwa ngosomabhizinisi kuphela, kodwa kuphinde kugqugquzelwe nendlela yokuphila ukuze kuzoba khona okuhlanganisa lesifundazwe nezaseChina uma kungasakhulunywa ngamabhizinisi nezomnotho.

“Sinethemba lokuthi ukugxila kakhulu endleleni yokuphila yamazwe omabili kuzothela izithelo ezinhle kulobudlelwane esibakhayo. Lokhu ngeke kugcine kuphela ngokukhiqizela izakhamuzi zakulesifundazwe amathuba emisebenzi, kodwa kuzophinde kuthuthukise nezokuvakasha zakulesifundazwe ngoba izakhamuzi zaseChina zizokulangazelela ukwazi kabanzi ngesizobe sizitshengisa khona,” kusho uSithole-Moloi.