UNGQONGQOSHE wezokuThutha ezokuPhepha nokuXhumana koMphakathi uMnuz Mxolisi Kaunda, wenxuse amalungu omphakathi waseMlazi ukuba asebenzisane nabe Passenger Rail Agency of South Africa (PRASSA), namaphoyisa ekuletheni uzinzo.

Uthe lokhu okwenziwa ilaba, ababekhala ngokuthi ukungafiki noma ukufika ngemva kwesikhathi kwezitimela kuyaphazamisa izinhlelo zabo zosuku, kuwubugebengu, futhi kuphazamise izinhlelo eziningi njengoba kumele kusetshenziswe izindodla zezimali ukulungisa umonakalo abawudala.

Uthe uma abagibeli bezitimela kukhona abakhala ngakho, kumele balandele imigudu efanele ukwedlulisa izikhalo zabo, bangakhethi ukuzithathela umthetho ezandleni zabo ngoba lokho kuzobabeka engcupheni yokuboshwa.

UKaunda usho lokhu ngenkathi ehambele eReunion Station, eyothula ngokusemthethweni ukuqala kokusebenza kwezitimela ngemuva kokuthi iPRASSA imise ukusebenza kwazo ngenhloso yokuthola imbangela yombhikisho, iphinde ithole izisombululo zezikhalo zabagibeli.

Ethula inkulumo yakhe abeyibhekise kubagibeli, emhlanganweni obuhanjelwe nayiphini lika Khomishana wamaphoyisa esifundazwe uMajor General Bheki Langa, nokhulumela iPRASSA uMnuz Zama Nomnganga, uthe abagibeli kumele bashintshe ukucabanga kwabo, kungathi uma kukhona abangathokozile ngakho beshise izitimela neziteshi ngoba lokho kuhlukumeza bona, ngokuphazamisa izinhlelo zokuthutha, futhi kuzophinde kudle bona ephaketheni ngoba imali yokulungisa okulimele izoqhamuka kubo.

“Kumele sehlise umoya, sibekezelelane ngoba akukho okulungiswa ngomlilo nodlame. Umlilo uyona, kodwa masisebenza ngokubambisana, sibekezelelana sizokwazi ukuzixazulula izinkinga esibhekene nazo. Ukuze kungeke kuphinde kwenzeke into efana nale, ngiyacela ukuba ningathathi izinqumo ngemimoya ephezulu, nicabange kahle ngaphambi kokuthatha isinqumo ngoba ukumiswa kokusebenza kwezitimela kuphazamisa izinto eziningi esifundazweni sethu,” kusho uKaunda.

Uthe ukuqala kokusebenza kwezitimela akusho ukuthi sekuzokhohlwa ngezikhalo zabagibeli, kodwa kwenziwe ngoba bezwelana nabo ngokuphazamiseka kokuthuthwa kwabo.

Waveza ukuthi bahlele umhlangano nePRASSA ukuze kuzodingidwa kabanzi ngazo zonke izikhalo zabagibeli. Uthe kokunye akubone kubalulekile ukuba kukhulunywe ngakho nabakwa PRASSA ukuphazamiseka kwamathikithi okugibela, wathi bonke abanamathikithi kumele bawagcine ngoba bahlose ukuthi izinsuku ezingasetshenziswanga kuwo ziqhubeke nokusebenza ngisho sezedlule isikhathi sawo.

Uveze ukuthi sebekhethe ukuba nemihlangano nabagibeli njalo emva kwezinyanga ezintathu, kuphinde kuqiniswe namakomidi abo ukuze izikhalo zabo zizokwazi ukusheshe zifinyelele kwiziphathimandla ngenhloso yokugwema izigameko ezifana nesenzeke esiteshini saseMlazi.

“Siyazi nicasukile, kodwa siyabonga ukusibekezelela kwenu sisazama izixazululo zalenkinga. Nginesiqiniseko sokuthi izitimela azishiswanga inina ngoba beningeke nishise into yenu. Abantu abashise izitimela izigebengu ebezifuna ukusebenzisa leli thuba ukufeza izinhloso zazo, yingakho ngicela usizo lwenu ekutholeni bonke abenze lokhu ukuze kungeke kuphinde kwenzeke nangelinye ilanga,” kusho uKaunda.

Uphinde wagxeka abantu abathatha izinsiza zezitimela namatshe kajantshi ukuyowasebenzisa emakhaya abo, wathi lokhu kuvame kakhulu kubantu abakhe eduze nojantshi bezitimela. Uthe bazohlela umhlangano noMnyango wezeZindlu noMasipala weTheku ukuze kuzotholwa indlela okungasuswa ngayo bonke abantu abakhe eduze nojantshi bezitimela ngoba iningi labo lenza ubugebengu obuphazamisa ukuhamba kwezitimela.