ISIKHULU esisaBambile kwaSouth African Social Security Agency (SASSA) uMnuz Abram Mahlangu, wethembise amalungu omphakathi ahola imali yesibonelelo sikahulumeni ukuthi isiteleka sabasebenzi ngeke siphazamise uhlelo lokuhola kwabo, wathi abantu basazokwazi ukuthola imali yabo yize siqhubeka isiteleka.

Labasebenzi, abangaphansi kwenhlangano elwela amalungelo abasebenzi iNational Education, Health and Allied Workers Union (Nehawu), bakhala ngokuthi iSASSA ifake uhlelo olusha lokuhola, oluzosebenza ngokugingqwa kwezithupha (biometric enrolment), kodwa abasebenzi akaze befundiswe ukuthi lusebenza kanjani. Bathi njengoba bengafundiswanga ukuthi lusebenza kanjani nje, besabela nokuthi ukuqhubeka kokulusubenzisa kwabo kuzokwenza umsebenzi wabo ube nzima, luphinde luvulele izigebengu ithuba lokukhwabanisa izimali zabantu.

UMahlangu uthe basadidekile ukuthi kungani iNEHAWU iqhubeka nesiteleka yize sebexoxe bavumelana ngalolu hlelo. Uthe kokunye kwabavumelana ngakho ukuthi akekho umsebenzi ozothathelwa izinyathelo ngokwenza okungalungile ngenxa yokungakwazi ukusebenzisa lolu hlelo. Kuphinde kuthuthukiswe nendlela okuqeqeshwa ngayo abasebenzi ngalo ukuze bengeke babe nezinkinga.

“Sisadidekile, kodwa sisezingxoxweni nabaholi beNEHAWU ngenhloso yokuthola isisombululo salolu daba. Lokhu akumele kwethuse abahola imali yesibonelelo, uhlelo lokuhola angeke luphazamiseke. Njengoba sisaxoxisana neNEHAWU nje, nginethemba lokuthi sizothola isixazululo ukuze sizoqhubeka sisize abantu,” kusho uMahlangu.

Yize uMahlangu ethembise ukuthi akukho okuzophazamiseka ohlelweni lokuhola, uNobhala Jikelele weNEHAWU uMnuz Zola Saphetha, uthe akekho umsebenzi wakwa SASSA ozoba semsebenzini kuze kube bathola izimfuno zabo. Uthe akusilo uhlelo lwe-biometric enrolment abakhala ngalo kuphela, kodwa bafuna kuphinde kushintshe nendlela okuhlelwa ngayo imali yomhlalaphansi yabasebenzi. Waveza ukuthi bazamile ukuxhumana nabakwa SASSA ukuze kuzolungiswa lolu daba, kodwa imizamo yabo ayithelanga zithelo.

“Sesibonile ukuthi abakwa SASSA abasiboni isidingo sokuxazulula lolu daba, yingakho sikhethe ukuteleka ukuze bezobona ukuthi sizimisele kangakanani ngalo. Siyacela nakumalungu omphakathi ahola imali yesibonelelo sikahulumeni ukuba abambisane nathi kulokhu ngoba ukuqhubeka kwakho kuzoba nomthelela omubi nasezimalini zawo,” kusho uSaphetha.

Kolunye udaba oluhlobene nalolu, uNgqongqoshe woMnyango wezamaPosi uMnuz Siyabonga Cwele, wenxuse abantu abahola imali yesibonelelo ukuba basebenzise ama-ATM ukuze bezokwazi ukuthola imali yabo ngokushesha. Usho lokhu ngemuva kwakubone ngenkathi ehambele izikhungo ezehlukene okuholwa kuzo ngenhloso yokubona indlela ezisebenza ngayo.

Uthe njengoba amakhadi amasha esekwazi ukukhipha imali yesibonelelo emabhange nasezitolo, abantu akumele bazibambezele ngokuya ezikhungweni zokuhola, kuze kuye labo abaqhelelene namabhange nezitolo kuphela, nabasuke bedinga imali ngokushesha.