UNGQONGQOSHE wezeMpilo wesifundazwe uDkt Sibongiseni Dhlomo, uphonsele inselelo osomabhizinisi nezinhlangano ezizimele ukuba zixhase izikole zamabanga aphansi ezintulayo, wathi ukuze izingane zizokwazi ukuba nekusasa eliqhakazile kumele kuxhaswe izikole zamabanga aphansi ngakho konke ezikudingayo.

UDhlomo usho lokhu ngenkathi ethula inkulumo yakhe emcimbini wokunikezela ngokusemthethweni kwesheke lika R150 000 elizosetshenziselwa ukwakhela iPetullos Primary School, eseMbumbulu, ihholo.

Lokhu kulandela ukuthi kuqubuke umlilo kulesikole ngoJulayi, owashisa amagumbi okufundela kanye nomtapowolwazi. Uthe ukuze kuzoba noshintsho olukhulu emiphakathini, osomabhizinisi nezinhlangano kumele bazinike isikhathi, benze ucwaningo ngezinto ezidingwa izikole zamabanga aphansi abasondelene nazo, baxhase ngokusemandleni abo, baphinde bagqugquzele nozakwabo ukuba bangenelele emkhankasweni wokuxhasa izikole zamabanga aphansi.

Kulokhu, okwenziwe ngaphansi kwenhlangano engenzi nzuzo eholwa uDhlomo iBhelesi Foundation ngokubambisana neBatho Batho Trust, kuzophinde kwakhiwe inkundla yebhola lomphebezo neyekhilikithi.

“Lesikole sisondele kakhulu enhliziyweni yami njengoba nami ngake ngaba umfundi wakuso. Yize kungeke kube khona umehluko omkhulu ngenxa yokuthi ngizolungisa okwakushile, ngithokoze kakhulu ukuthi ngikwazile ukwenza umehluko ezimpilweni zabafundi. Lokhu okuzokwakhiwa kuzophinde kusetshenziswe njengendawo yezobuciko ukuze abafundi bezokwazi azi ukuthuthukisa amakhono abo,” kusho uDhlomo.

Ube esebonga abaphathi beBatho Batho Trust, wathi ukufaka kwabo isandla kulokhu kube usizo olukhulu. Ebhekise kubafundi, uthe kumele bangazenyezi ngesikole abafunde kuso ngenxa yokuthi asinakho konke abakudingayo, baqinise kakhulu ezifundweni zabo ukuze bezohlomula ngemifundaze, kuthi uma sebephumelele empilweni bathuthukise izindawo nezikole zangasemakubo ukuze abeza ngemuva kwabo beyokwazi ukuthola amathuba abangakwazanga ukuwathola bona.

Uthishanhloko walesikole uNkk Thenjiwe Mhlongo, ubonge kakhulu kuDhlomo neBhelesi Foundation, wathi lokhu kuzoba usizo olukhulu kubafundi namalungu omphakathi. Uveze ukuthi ngemuva kokusha kwamanye wamagumbi kulesikole, izinto zibe nzima kakhulu, wathi ngalokhu abakwenzelwe, uyethembisa ukuthi, ngokubambisana nothisha, lizokwenyuka izinga lemfundo kulesikole, kubafundi kuphume odokotela, amanesi, nabanye. “Uxhaso esilutholile silwamukele ngezandla zombili. Sijabule kakhulu nokuzwa ukuthi kukhona izinhlelo zokusakhela nezinkundla zemidlalo. Sibonga kakhulu kuDhlomo ngokusesula izinyembezi ngalokhu. Sifunde lukhulu kwisenzo sakhe, ngiyethemba sizophinde sigqugquzele nabanye ukuba babuyisele emiphakathini lapho beqhamuka khona,” kusho uMhlongo.

Ikhansela lakulendawo uKhansela Mbuyiseni Mkhize, ukwamukele okwenziwe iBhelesi Foundation, wathi kuzoba usizo olukhulu esikoleni nasemphakathini, wethembisa ukuthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi basebenzisana nesikole ekugcinweni yonke into isesimweni esihle.