IZIKOLE ezenze kahle kwisifunda eThekwini ziklonyeliswe ngokuphumelela ngamalengiso umatikuletsheni. Ziyishumi izikole ezingaphansi kwalo masipala eziklonyeliswe ngokuphumelela kahle nyakenye kwibanga leshumi. Esithombeni imeya yeTheku ikanye nomfundi kamatikuletsheni obengomunye wabafundi abebeklonyeliswa kanye nabaxhasi balo mcimbi obubanjelwe e-ICC.

IMEYA yakulo masipala ukhansela Zandile Gumede uklomelise labafundi kumcimbi obanjwa minyaka yonke i-Mayoral Matric Awards. Zibalelwa ku-25 izikole ezingaphansi kwesifunda eThekwini, iPinetown kanye noMlazi ezithole imiphumela engu-100% ezithole ithuba lokuklonyeliswa, lo mcimbi ububanjelwe e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre.

Izikole ezinyuse izinga lokuphumelela ngamaphesenti angu-30 nazo azisalanga ngaphandle, ziklonyelisiwe. Bonke abafundi abaphumelele ngamalengiso baphiwe ama-laptop imeya ibambisene nabanye abaxhasi. Abanye abafundi baphiwe imifundaze ukuze bakwazi ukuqhubeka nezifundo zabo, ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Imeya yeTheku ukhansela Zandile Gumede kanye nemenja kamasipala uMnuz Sipho Nzuza behalalisela umfundi

Ngesikhathi yethula inkulumo yayo imeya ithe inhlosongqangi yalo mcimbi ukugqugquzela nabafundi abaseza ngemuva ukuthi baphumelele ngamalengiso umatikuletsheni wabo. “Kuyasithokozisa uma siletha injabulo kubantwaba abasebenze ngokuzikhandla ukuze baphumelele. Lo mcimbi wenzelwe ukugqugquzela izikole, othisha kanye nabafundi ukuthi benze kangcono ngonyaka olandelayo. Lokhu sikwenza ngoba siyazi ukuthi imfundo iwukhiye wekusasa eliqhakazile,” kusho imeya uGumede.

UGumede uthi kunesizathu esisemqoka esenza babe nobudlelwano obuhle nomnyango wezemfundo oholwa uNgqongqoshe uMnuz Khethomthandayo Dlungwana. Uveze ukuthi bafuna ukubona imiphumela emihle njalo uma kuphuma imiphumela kamatikuletsheni, uyakholwa ukuthi lokhu kungenzeka ngokuthi babambisane.

Abafundi benandisa ngomculo

Imenenja kumasipala weTheku uMnuz Sipho Nzuza ubongele abafundi ngokwenza kahle kwabo. “Ngiyanibonga bafundi ngokusebenza ngokuzimisela ukuze nithole le miphumela eniyitholile. Lo mcimbi wokuklomelisa abafundi bebanga leshumi waqala eminyakeni engu-18 eyedlule, kanti inhloso ukunikeza abafundi abazimiselayo imiklomelo abayifanele,” esho. Ugqugquzele abafundi bakulo nyaka ukuthi basebenze ngokuzimisela. UNzuza uthi bengumasipala ngeke bakhohlwe umsebenzi onzima obewenziwa othishanhloko kanye nothisha abebenza isiqiniseko sokuthi abantwana bathola imiphumela emihle.

“Abafundi kuzomele amathuba abawethulelwa umasipala bawabambe ngezandla zombili, ukuze bathuthukise izimpilo zabo. Ukuze uphumelele kufanele usebenze kanzima, ngakho umasipala unamathuba ama-learnership kanye nezinhlelo zentsha okufanele leli thuba balisebenzise,” kusho uMnuz Nzuza.

Omunye wabafundi ophumelele ngamalengiso uLungile Dolo obefunda eNhlanhlayethu Secondary School elokishini Inanda, ubekwe waba ngowesithathu abaphumelele kahle abaqhamuka kwizikole ezidonsa kanzima. Lo mfundi uzokwenza i-Actuarial science e-University of Cape Town, kanti ubengomunye wabafundi abaklonyelisiwe kulo mcimbi. “Ngizizwa ngibalulekile ukumenywa nokuklonyeliswa kulo mcimbi, ngibonga nethuba lokuhlangana nemeya yeTheku. Sengiwutholile umfundaze wokuthi ngikwazi ukuqhubeka nezifundo zami, ngiyajabula ukuthi ngizokwenza into engiyithandayo, i-mathematics ngayithanda mhla ngiqala ukuyifunda,” kusho uNksz Dolo ongumfundi.

ULindokuhle Ngcobo, uzoba ngowokuqala emndenini wakhe ukuya eNyuvesi, kanti uzokwenza izifundo zobumeli e-University of KwaZulu-Natal. Lo mfundi ubefunda e-Umtapho High School naye ubengabanye abayishumi abaphumelele ngamalengiso kulo masipala, abaqhamuka kwizikole ezidonsa kanzima. Phakathi kwabaxhasi abalekelele abafundi kubalwa ibhange i-Nedbank, PriceWaterhouseCoopers, AfriSam kanye ne-Coca Cola Beverages South Africa.