SISWELE amaphiko okundiza isaguga sakwaDukuza ngemuva kokunikelelwa ngendlu, emva kwesikhathi eside sihlala emjondolo wathayela. UNkk Nomathokazi Mtolo (99) uzogubha usuku lwakhe lokuzalwa aphinde adlele nokhisimusi endlini yakhe entsha. Lesisaguga siveze ukuthi sisuke emakhaya ngenxa yezimpi ngonyaka ka-1994, wathola indawo yokuhlala eMadanshini khona kwaDukuza.

Ugogo Nomathokazi Mtolo (99) ekanye nomndeni wakhe

“Bengizitshela ukuthi sengiyoze ngife ngingakaze ngibe nendlu yebhuloksi, nomyeni wami washona engazange engakhele umuzi. Impilo ibinzima kakhulu ngoba uma linetha izulu bengiphoqeleka ukuma ngezinyawo ngoba imvula ibingena kulo mjondolo ebengihlala kuwo,” esho echaza. Uveze ukuthi ngoDisemba 25 wusuku lwakhe lokuzalwa, kanti uzobe ehlanganisa iminyaka eyikhulu (100). Imeya yakwaDukuza ukhansela Ricardo Mthembu omukezele lo muzi kanye neminye eyisishiyagalolunye kule ndawo, unxuse umphakathi ukuthi ubekezele ngoba bonke bazozithola izindlu. “Kwakungathi yiphupho uma sinitshela ukuthi sizonakhela izindlu, namhlanje nizokhomba ngophakathi ezindlini zenu ezakhiwe kahle,” esho. Uphethe ngokuthi anxuse umphakathi ukuthi ungaxazululi izinkinga abanazo ngokubhikisha bese becekela phansi izinsiza zikahulumeni, ngoba lokho kubabuyisela emuva.