UKUVULWA kwezikole kusho umthwalo onzima osuke ubhekene nabazali ngoba isikhathi esiningi basuke bengasenayo imali iqedwe ubumnandi bamaholidi. Inkampani enkulukazi kuleli i-BIC iqhuba iphrojekthi lapho inikelela khona abafundi ngamapeni ukuze ukufunda kwabo kungaphazamiswa ukuthi abanazo izimfanelo eziphelele zesikole.

Bashintsha izimpilo ngokunikelela izikole

BAZOQHUBEKA nohlelo lokinikela ngamapeni abenkampani enkulukazi kuleli iBIC, le nkampani inohlelo lapho isiza khona izingane zesikole ukuthi zibe namapeni okubhala esikoleni. Lolu hlelo lwaziwa ngokuthi i-Donate a Pen, oselusize izigidi zezingane ukuthi zingasweli amapeni uma zisesikoleni.

Njengoba kuqale unyaka ka-2018, kwabanye abazali kunzima ukugcina zonke izimfanelo zomntwana, abanye bayahluleka ukuthenga izincwadi zesikole ezisuke zifunakala. Kusukela ngonyaka ka-2011 abakwa Bic bathi sebesize zingane eziqhamuka emakhaya angathathi entweni ngokubathengela izincwadi ezisuke zidingeka esikoleni. Baveze ukuthi babalelwa ku-7.3 million abantwana asebesizakele ngalolu hlelo, lokho okwethula umthwalo wobunzima osuke uthwele ngabazali.

Oyimenenja yezokumaketha kwaBic uRonette Kishun uthe lolu hlelo lokunikela ngezincwadi lusiza ekutheni umfundi akwazi ukubhekana nokufunda kwakhe, akhohlwe ukuthi kukhona okushodayo ngoba usuke esekutholile. “Imfundo isemqoka kakhulu kulabo abafuna ukwakha iNingizimu Afrika engcono, ngakho uhlelo lwethu i-Buy a Pen, Donate a Pen programme luzogqugquzela abantwana abafisa ukuqala lonyaka ngegiya elisha. Abanye bebezowuqala lo nyaka besokola bengenazo izincwadi zokubhalela, kodwa ngenxa yalolu hlelo konke lokho ngeke kwenzeke. Abantwana bazozithola izincwadi futhi lokho kuzobenza baphokophele ekutheni bafezekise amaphupho abo ngemfundo,” kuchaza uKishun.

Uqhube wathi uma abantu base Ningizimu Afrika bengaqhubeka nokuthenga amapeni akwa Bic anezitikha ezibhalwe “Buy a Pen, Donate a Pen”, bazobe benika ithuba abantwana abaqhamuka emakhaya angathathi entweni ithuba lokuzithola sebenakho konke abakudinga esikoleni, ukuze ukufunda kwabo kuqhubeke kahle.

UKishun uthi amapeni anikelelwa ezikoleni ezidonsa kanzima kulo lonke izwe, ngohlelo lweREAD Foundation njalo ngonyaka. UNksz Lizelle Langford weREAD Foundation uthi lephrojekthi seyisize abaningi ezikoleni ezidonsa kanzima zamabanga aphansi naphezulu.

“Ipeni noma umsizi (pencil) yinto ebalulekile kumfundo, lokho akungatshazwa, kodwa abanye bakuthola kunzima ukubanelezinto,” kusho uLangford. Uqhube wathi ngale phrojekthi abantwana abasaphoqelekile ukusebenzisa ipeni elilodwa, nokwenza kumosheke isikhathi sothisha, abaphoqeleka ukulinda ingane isabhala. ULangford uthi bayabonga kakhulu kwabakwa Bic ngaleli thuba. Njalo ngonyaka bahambela izikole ezingu 500 zasemalokishini nasemakhaya, lapho beqhuba khona le phrojekthi.

UKishun unxusa abantu base Ningizimu Afrika ukuthi babe yingxenye yohlelo lweBic, i-Buy a Pen, Donate a Pen, nokuzoshintsha izimpilo zezingane eziningi njengoba sekuvulwe izikole.