SELUSHAYELWE ihlombe uhlelo lukaMasipala weTheku lwamakhishi aphekela umphakathi, okulindeleke ukuthi lulwisane nobubha luphinde lukhiqizele intsha engasebenzi amathuba emisebenzi.

Lolu hlelo, oselusesigabeni sesihlanu sokwandisa lamakhishi, asuke ku-73 aye ku-91, luphasiswe ngamalungu esiGungu esiPhezulu sikaMasipala emhlanganweni weziphathimandla zikamasipala obuseCity Hall ngeledlule. Kanti kulindeleke ukuthi lishintshe izimpilo zabantu abaningi abangenamakhaya nabaphuma emakhaya ahlwempu.
Lokhu kuqhamuke ngemuva kokuthi iKomidi leCommunity Services Centre livezele lesigungu ngokubaluleka kokwandiswa kwamakhishi, kwalandela ngokuvunyelwana ukuba kuzokwandiswa amakhishi okuphakela umphakathi kunyaka wezimali ka-2018/2019. Kulindeleke ukuthi isibalo sabantu abahlomula kulamakhishi senyuke, sisuke ku-16 000 siye ngaphezu kuka-20 000.

USihlalo weKomidi leziNdaba zoMphakathi kumasipala, uKhansela Zama Sokhabase, uthe lokhu kuzoba usizo olukhulu kubantu abantulayo ngoba sebezokwazi ukuthola okuya ngasethunjini ezindaweni abasondelene nazo.Waveza ukuthi ukwakhiwa kwalamakhishi kuzokhiqiza amathuba emisebenzi njengoba sekuzokwenyuka isibalo sentsha esebenza kuyo.

Uveze ukuthi ngaphambilini, abantu abebesebenza kulamakhishi bebehola uR2 000, emva kokwandiswa kwesibalo samakhishi sebezohola uR3 500 ngenyanga, kuthi labo abasebenzisana nomasipala ekuthuthweni kwezitsha nokudla ezimakethe imali yabo yenyuke iye kuR4 900 ngenyanga.

“Sikubone kubalulekile ukubenyusela umholo ngoba umsebenzi abawenzayo uyancomeka. Siziqhenya kakhulu ngaleligxathu esilithathile. Sijabule kakhulu ukubona abantu bekujabulela lokhu njengoba umasipala kuyiwona wodwa kuleli onohlelo lokuphakelwa kwamalungu omphakathi,” kusho uSokhabase.

Uphinde waveza ukuthi kusukela ngo-2016 ngenkathi kuqalwa ukusungulwa loluhlelo lokuphakelwa kwabantu bakumawadi awu-110, isibalo sabantu abahlomula kulo senyuka nsuku zonke, waphonsela inselelo osomabhizinisi abazimele ukuba bangenelele kulokhu ngokuxhasa amakhishi ngakudingayo ukuze ezokwazi ukuqhubeka nokusiza abantu.
Izindaba zokwenyuselwa imiholo zibathokozise kakhulu abasebenza kulamakhishi. Omunye walabasebenzi, othe ukwenyuselwa kwabo umholo kuzoba usizo olukhulu ekubhekeleleni izidingo zasekhaya uNkk Sonto Mlangeni. Uthe lokhu kuzonciphisa ubunzima abebhekana nabo njengoba sekwenyuke nentela yempahla ethengwayo nje.

“Lomsebenzi siwenza ngokuvolontiya, kodwa singabazali, nalabo abangebona banemindeni ethembele kubo. Sibonga kakhulu kumasipala ngokusenzela lokhu, sizoqhubeka nokusebenzela umphakathi ngokuzikhandla,” kusho uMlangeni.