Thubelihle Khumalo

IKOMIDI lakuwadi 85 elokishini laseMlazi ligqugquzele ukugcinwa kwezindawo zemiphakathi zihlanzekile, laphinde lagxeka ukulahlwa kodoti ngokungemthetho ngenkathi livakashele isigceme sakwa-N ngenhloso yokuqinisa umkhankaso walo wokugcinwa kwaleli lokishi lihlanzekile, i-Clean Up Campaign.

Kuphinde kwagqugquzelwa amalungu omphakathi ukuba alwisane nokungcoliswa kwezindawo zomphakathi, ngokubika bonke abantu nezinkampani ezilahla imfucuza yazo ezindaweni zomphakathi ngokungemthetho.

Lokhankankaso, ongena ngaphansi kohlelo lukaMasipala weTheku lokuhlanzwa kwezindawo ezingaphansi kukamasipala, wenziwe ileli komidi ngokubambisana nezakhamuzi zakuleli lokishi.

Ikhansela lakulendawo uKhansela Ntombifuthi Maluleka, uthe ukujabulele kakhulu okwenziwe ilelikomidi ngoba kuzoshintsha indlela leli lokishi elibukwa ngayo. Uthe njengoba kunezinhlelo zokuthuthukiswa kwamalokishi nje, ukugcinwa kwaleli lihlanzekile kuzodlala indima enkulu nakwezokuvakasha, kuhlomule osomabhizinisi abaningi bakuleli lokishi.

Ubonge lelikomidi ngokusungula lomkhankaso, wathi ukukhetha kwabo ukusungula umkhankaso oqwashisa uphinde ugqugquzele ukuhlanzeka kuzokwenza ukuthi izakhamuzi eziningi zikubone kukuhle ukugcinwa kwezindawo zomphakathi zihlanzekile, esikhundleni sokulahla udoti ngokungemthetho, zilandele indlela efanele yokuwulahla.

“Kungijabulise kakhulu ukubona intsha yakuleli lokishi ikhetha ukuzibambela mathupha kwekubona kungahambi kahle emphakathini wayo. Nginesifiso sokubona nabanye besungula eminye imikhankaso ezoba usizo kwizakhamuzi zakuleli lokishi, ikakhulukazi ekuqeqeshweni kwentsha ukuze izoziqhelelanisa nokwenza izinto ezingalungile,” kusho uMaluleka.


Ilungu lomphakathi ebeliyingxenye yabasize leli komidi ekuhlanzweni kwezindawo zomphakathi zakuleli lokishi uNkk Simangele Ngema, uthe bawujabulele kakhulu lomkhankaso ngoba uzobuyisa isithunzi sesigceme sabo. Uthe njengoba ukungcola kwehlisa nenani lentengo yemizi yabo, ngeke besaba nenkinga uma sebezimisele ngokuthengisa imizi yabo njengoba sekukhucululwe ukungcola obekugcwele kulendawo.
“Nginesifiso sokubona noMasipala weTheku uqinisa imithetho ngokulahlwa kwadoti, kuthi bonke labo abalahla udoti ngokungemthetho bathathelwe izinyathelo, noma baphoqwe ukuba bawuthuthe, baphinde bahlanze nakwezinye izindawo ezingcolile njengesigwebo sabo. Ngaleyondlela, bonke abalahla udoti ngokungemthetho bayocabanga kabili ngokwenza lomkhuba,” kusho uNgema.


Oyisakhamuzi sakulesigceme uMnuz Percival Mdletshe, naye ubonge lelikomidi ngokusungula lomkhankaso, wathi ukugcinwa kwezindawo zomphakathi zihlanzekile kuzophephisa izingane ebungozini obudalwa imfucuza, kuphinde kunciphise nezinga lobugebengu njengoba izigebengu eziningi zibhaca ezindaweni okulahlwa kuzo udoti ngokungemthetho, noma zibalekele kuzo uma sezenze ubugebengu. Esinye isakhamuzi sakulesigceme esingathandanga ukudalulwa igama, sigxeke uMasipala weTheku ngokuba nesandla ekulahlweni kwadoti ngokungemthetho ezindaweni zomphakathi.

Sithe lokhu kwenziwa ukuthi kuleli lokishi kuhlale kunezinkinga zokungathuthwa kwadoti, okwenza izakhamuzi zikhethe ukuwulahla noma yikuphi ngoba zisuke sezikhathele iphunga elibi elidalwa iwona uma ungathuthwanga.