UKUTSHALA izihlahla kungenza izimpilo zethu zibengcono, lawo ngamazwi omkhakha wesayensi eMangosuthu University of Technology eMlazi.Kulenyuvesi ehholo elingunombolo 7, lomkhakha wesayensi udonga lwakhona lunemiyalezo ebonisa ukubaluleka kwemvelo.

Lezithombe zithumela imiyalezo emibili okungumonakalo abantu abawenzayo kwimvelo kanye nohlobo lwemvelo enempilo kwisintu. Umhleli womcimbi uDkt Devandren Nadasan woMnyango iNature Conservation, uthe isizathu sokwenza lomcimbi ukukhuthaza abafundi ukuthi imvelo iyingxenye yokuphila komuntu. Uthe lomcimbi unikeza abafundi ithuba lokuthi nabo bazitshalele ezabo izihlahla eMUT.

Lo mcimbi ubuhlanganisa ezemvelo, ezamahlathi kanye nokushintsha shintsha kwesimo sezulu. USolwazi Peter Small ophinde abe ngu-HOD uchaze kabanzi ngothando analo ngemvelo. Uthe watshala isihlahla eMbombela, eMpumalanga eminyakeni engu-35 eyedlule kanti uyasivakashela ngaso sonke isikhathi uma eyekhona. Ube esecela abafundi ukuthi bazibandakanye ekuphathweni kahle kwemvelo.

USolwazi Roger Coopoosamy yena ukhulume ngokubaluleka kosuku lokutshalwa kwezihlala (Arbor Day). Kulomcimbi kube sekugujwa usuku lokutshawa kwezihlahla kwaba nomncintiswano obukhuluma ngokubaluleka kokuqala umkhankaso wokufundisa abafundi kanye nomphakathi ngokubaluleka kwemvelo. Obashaye emakhanda kulomcintiswano kube nguMzolisi Zulu owenza unyaka wesibili. UMzolisi wenze umsebenzi wakhe wezandla ukukhuthaza abantu ukuthi baxhumane nemvelo umhlaba wonke. Omunye owinile kube uMonica Ndlovu, Zabileon Lemena kanye noLuyanda Cele. Ezinye izihambeli ebeziyingxenye yalomcimbi bekunguBheka Nxele, Bongani Zungu, Zodwa Msweli. Lo mcimbi uphethe ngokuthi kutshalwe izihlahla obuholwa uDkt Kuben Naidoo.