IKOMIDI eliphezulu lephalamende elibhekele izindaba zezempilo seligxeke uMnyango wezeMpilo esifundazweni ngesimo somtholampilo osesigcemeni sakwa-V eMlazi, sathi ngendlela izinto ezingahambi ngendlela ngayo kumele uvalwe ngoba akukho okwenzeka kuwo okuhambisana nomthetho woMyango wezeMpilo kazwelonke.

Lokhu kuqhamuka ngemuva kokuthi leli komidi livakashele izikhungo ezehlukene zezempilo zakulesifundazwe ngenhloso yokuhlosa isimo sazo, ngaphansi kohlelo i-Oversight Visit Programme eqale muva nje. Lelikomidi lithe lomtholampilo kumele uvalwe ngoba kukhona konke okwenziwa kuwo, akukho okulungile futhi kubeka nezimpilo zeziguli eziwuvakashelayo engcupheni.

Kulo mtholampilo, okusolakala ukuthi kwaguqulwa umuzi wenziwa umtholampilo, kuphinde kwavela ukuthi amagumbi okuhlola iziguli ayashoda okuholela ukuthi abantu abaphethwe izifo ezehlukene, abesilisa nabesimame, bonke bahlolelwe egunjini elilodwa, kushoda izinsiza, kanti kwezinye izikhathi imishanguzo ike ingabi bikho.

IBamba likaSihlalo walelikomidi uMnuz Fish Mahlalela, uthe bebengakulindele abakufice kulomtholampilo, wathi yize bebazi ukuthi isimo sawo asisihle kodwa lokhu abakuficile kubethuse kakhulu. Uthe okubathuse kakhulu ukuthi bafice kukhona izingane ebezilindiswe egunjini elilodwa neziguli zesifo sofuba, wathi lokhu kubeka izimpilo zabantu abaningi engcupheni ngoba akulandelwa imigomo efanele ngokuhlolwa nokulashwa kwabantu kulomtholampilo.

“Ngisho nengqalasizinda ayikho esimeni, empeleni nje, akukho okwenzeka kulesikhungo okusinikeza igunya lokuba umtholampilo. Ngaphezu kwakho konke lokhu, siphinde sathola ukuthi abekho nabahlengikazi abenele kulomtholampilo. Lokhu kuyaxaka ukuthi abahlengikazi bengakhala ngokungaqashwa kodwa kusekhona izindawo ezishoda ngabo. Kuyacaca ukuthi umnyango wakulesifundazwe uyehluleka ukwenza umsebenzi ngendlela. Konke lokhu esikutholile sizokwedlulisela kungqongqoshe ukuze kuzoxazululwa ngokushesha,” kuchaza uMahlalela.

UMphathi walomtholampilo uMnuz Khulekani Myeni, uthe isimo salomtholampilo asigculisi, wathi babhekana nobunzima obuningi ngokuhlolwa nokwelashwa kweziguli. Uthe ukungalungiswa kabusha kwengqalasizinda nakho kunomthelela omkhulu kulokhu, waveza ukuthi inkinga enkulu ababhekana nayo ukuphela kwamanzi, okwenza kube nezinkinga ngokuthuthwa kwendle emathoyilethe. Uthe njengoba zingekho nje izinhlelo zokulungisa isimo salomtholampilo, wesabela ukuthi isimo sizoba nzima kakhulu enkathini ezayo.

“Sesike sawubhalela umnyango mayelana nesimo salomtholampilo. Yize kungekho esitshelwe khona ngaso, sethenjiswa ukuthi umnyango uzophenya ngaso, bese siyalungiswa kodwa kuze kube yimanje akukho okusenzekile. Sinesifiso sokubona silungiswa ngoba siyabazi ubunzima obubhekana nabahlengikazi, ikakhulukazi uma bebaningi abantu abazokwelashwa nabazofuna imishanguzo,” kusho uMyeni.

Ephendula ngalokhu ePhalamende, uNgqongqoshe wezeMpilo esifundazweni uDkt Sibongiseni Dhlomo, uthe umnyango uyazi ngokwenzeka kulomtholampilo, wavuma ukuthi ziningi izinkinga ezibhekene nawo. Ube eseveza ukuthi umnyango unezinhlelo zokuwuvala ngoba awukho esimweni esihle, wathi ngalokhu izakhamuzi ngeke zihlukumezeke ngoba kukhona omunye obude buduze nawo lo, sizosebenzisa wona uma lo onezinkinga usuvaliwe.