Izakhamuzi zaseMlazi ezikhuculule ukungcola eVukuzakhe High School
Ikhansela lakuwadi 83 uDkt Mngwengwe

KULINDELEKE ukuba kunciphe izinga lobugebengu, elokuthengiswa nokusetshenziswa kwezidakamizwa, kuphinde kuthuthuke nezinga lokuphasa ezikoleni zaseMlazi ngemuva kokuthi amakhansela akuleli lokishi ekhethe ukuba yingxenye yomkhankaso kaMasipala weTheku wokukhuculula konke ukungcola okusezindaweni ezingaphansi kwalomasipala.

Lomkhankaso, obugxile ekukhucululweni kwadoti olahlwe ngokungemthetho ezindaweni zomphakathi, amakhansela akuleli lokishi awusebenzisele ukulwisana nakho konke okungalungile okwenzeka kuleli lokishi.  Ikomidi laku wadi 83, ngokubambisana noMasipala weTheku nekhansela lakulewadi, lona liqale umkhankaso walo ngokucaba ihlathi elisondelene neVukuzakhe High School esesigcemeni sakwa-L. Lakhuculula ukungcola nodoti obulahlwe ngokungemthetho, laphinde laqwashisa ngobungozi bezidakamizwa, ubugebengu, nokungalandelwa kwemithetho kamasipala.

Ikhansela lakuwadi 83, uDkt Bheki Mngwengwe uthe lomkhankaso usungulwe ngoba bezimisele ngokukhuculula konke ukungcola okumosha isimo senhlalakahle kulelilokishi, ikakhulukazi lokho okutholakala ezikoleni zamabanga aphezulu, okuwudlame, ubugebengu, kanye ukusetshenziswa nokuthengiswa kwezidakamizwa. Uthe ukubhushwa kwalelihlathi kuzoba usizo olukhulu kulesikole nabafundi bakuso, ngoba belisetshenziswa izigebengu ukubhaca khona ukuze zizothengisela abafundi izidakamizwa noma zihlose ukubabamba inkunzi.

“Ukuba yingxenye yalomkhankaso kubuyise ithemba elikhulu kumalungu omphakathi, akujabulele kakhulu ukubona ubuholi buzibambela mathupha ekulwisaneni nezinkinga ezibhekene nentsha yakuleli lokishi. Ngikubone kungcono ukuba sibe yingxenye yalomkhankaso ngoba angeke ugcine ngokuhlanza izindawo zomphakathi kuphela, kodwa uzolwisana nokuningi osekuhlalise kabi umphakathi,” kusho uMngwengwe.

Uthe kwezinye zezinto abazimisele ngokulwisana nazo ngalomkhankaso ubugebengu, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, kanye nemibhikisho engekho emithethweni. Wathi bazosebenzisana kakhulu namaphoyisa asesiteshini sakuleli lokishi ukuze kuzofezeka konke okuhleliwe. Uphinde wenxusa amalungu omphakathi ukuba adlale indima enkulu kulokhu, abike ngobugebengu, aphinde abe yingxenye yezinhlangano ezibhekelele ezokuphepha emphakathini.

Uthe yize ekugqugquzela ukulwisana nobugebengu, kodwa kumele amalungu omphakathi ekuqikelele ukuthi awazithatheli umthetho ngezandla, kodwa axhumana namaphoyisa uma kukhona osolwa, noma otholwe enza ubugebengu, wathi ngaleyondlela akekho oyozithola eseboshelwa icala lokushaya, elokuzama ukubulala, nelokubulala.

“Ngikhala kakhulu ngezinga lokusetshenziswa nokuthengiswa kwezidakamizwa ezikoleni. Lokhu kwenziwa amalungu omphakathi, kodwa akekho noyedwa obona isidingo sokubika labo abayingxenye yokuqhubeka kwalomkhuba. Ngiyacela kumalungu omphakathi ukuba asukume alwisane nakho konke okungekuhle emphakathini, ikakhulukazi lokho okuthinta izikole nentsha ngoba ukuqhubeka kwakho kuzobulala ikusasa lethu,” kusho uMngwengwe.

Uveze ukuthi kuzophinde kusungulwe izinhlelo zokuqeqeshwa nezokuthuthukiswa kwentsha, wathi ukuze kuzoncipha izinga lobugebengu, kubalulekile ukuthi kube khona izinhlelo zokuthuthukiswa kwentsha ukuze izoba nento ezochitha ngayo isikhathi, iphinde ithole nezindlela zokuziphilisa.