AZOBE engagayelwe mphako amaphoyisa omgwaqo njengoba ezonkanisa kuyo yonke imigwaqo yesifundazwe ebamba izivimba mgwaqo. Lokhu kulandela ukwethulwa ngokusemthethweni kwenyanga yezokuThutha KwaZulu-Natal. Le nyanga yethulwe ngesiqubulo esithi “Ndawonye siyisa iNingizimu Afrika Phambili”.

Lo mkhankaso womnyango wezokuThutha wasungulwa eminyakeni engu-13 eyedlule lapho umnyango ubheka khona ukuthi sewuhambe igxathu elingakanani ukuletha ingqalasizinda yezokuthutha emiphakathini. Kodwa futhi usuke ubheka namasu amasha azosiyisa phambili ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu emgwaqeni kanye nokuqinisekisa futhi ukuthi imboni yezokuthutha, ikakhulukazi ngamatekisi iba nozinzo.

“Sisebenzisa inyanga ka-Okthoba ukwakha uhlelo lokuqinisekisa ezokuphepha ngesikhathi samaholidi kaDisemba nangaphambili, siqinisekise ukuthi abantu baphephile emgwaqeni kanye nasemphakathini,” kuchaza uNgqongqoshe wezokuThutha uMnuz Mxolisi Kaunda. Lo mnyango wethule le nyanga ngokuthi babambe izivimba mgwaqo emalokishini ahlukene eThekwini. Baphinde bagasela bengazelelwe emgwaqeni omkhulukazi uPoint Road ngokubambisana neSAPS, RTI kanye namaphoyisa kaMasipala. UKaunda uthi ufuna ukuqinisekisa umphakathi ukuthi lokugasela bengazelelwe bazoqhubeka nokukwenza kuze kushaye isikhathi samaholidi, ngisho esedlulile bazokwenza ukuze umphakathi uhlale uphephile.

“Olunye uhlelo esibe nalo namhlanje olokuhambela irenki yaseChesterville emakethe lapho uhulumeni, ngoMasipala weTheku, ukwazile ukuphucula ingqalasizinda yezithuthi zomphakathi osebenzisa leya renki,” esho.

“Ngifuna ukubonga umama uMeya Zandile Gumede ngokuthi uMkhandlu wakho ubambe iqhaza elikhulu ekulekeleleni osomabhizinisi bakithi abathutha umphakathi. Siyazi ukuthi kuningi okusadinga ukwenziwa kodwa futhi uyabonakala umsebenzi osuwenziwe. Siwumnyango wezokuThutha kwisifundazwe, siyajabula kakhulu ukuthi uMasipala weTheku ubuyingxenye yokwethula umkhankaso wezokuphepha walo mnyango. Amalungu e-Executive Council azotshalwa kuzo zonke iziFunda lapho bengoShampeni be-Operation Sukuma Sakhe, lapho bezoveza khona ingqalasizinda yezokuThutha esiyenziwe uhulumeni wesifundazwe kanye nokuqinisekisa ezokuphepha emgwaqeni,” esho echaza.

Umnyango uveze ukuthi okunye okungumgogodla omkhulu wale nyanga yezokuthutha ukuthi baqhube ngesivinini izinguquko ezinqala kwezomnotho. Njengoba bezokwethula ingqalasizinda yomgwaqo kubantu besifundazwe, bafuna ukuqinisekisa osomabhizinisi abampisholo, abesifazane ikakhulukazi intsha ukuthi izohlomula kwimisebenzi ezobe inhlinzekwa umnyango ngaphansi kohlelo lwe-IGULA (Inclusive Growth, Unity and Economic Liberation of Africans). Ngenyanga edlule lo mnyango wakhipha inkontilaka ka-82 million kwinkampani ephethwe abesifazane abamnyama kuphela eMzimkhulu. Laba besifazane bazokwakha isikhumulo sikanokusho esizodidiyela amabhasi namatekisi ndawonye, kube nezindlu zangasese nezitolo zokudayisa kosomabhizinisi bakithi abasafufusa.

Phakathi kokunye umnyango ozokwenza kubalwa nokuvulwa kwesikhumulo samabhasi Eshowe. Le nkampani eyakhe lesikhumulo samabhasi yakhiwe osomatekisi abahlangane ndawo benza i-Co-operative base bekwazi ukuthi bengenise kumkhakha wamabhasi. Umnyango usukwazi ukwenza uhlelo iGULA lube impumelelo.
Njengoba ikhona imisebenzi ezohanjelwa esifundazweni lapho abantu bakithi sebexoxa indaba ethokozisayo ngomsebenzi kahulumeni wabo oholwa nguKhongolose. Phakathi kwayo kubalwa:
• Ukuvulwa nokuqanjwa komgwaqo eMsinga;
• Ukuvulwa komgwaqo oseMpendle;
• Ukuvulwa kwamahhovisi amalayisensi okuthutha umphakathi eMbazwana;
• Nokwethulwa kwenkontileka yokwakha umgwaqo eMpangeni.

“Ngibala lokhu nje, kodwa izoqhubeka imikhankaso ezinhlaka zokugcinwa komthetho emgwaqeni kanye neminye imicimbi yemikhuleko esiyenza nezinhlaka esisebenzisana nazo. Inhloso yethu njengo mnyango ukuthi sehlise izinga lezingozi, siphinde siqinise nomthetho. Ngakho sinxusa abanikazi bezimoto ukuthi benze isiqiniseko sokuthi izimoto zabo zisesimweni esifanele sokuba semgwaqeni,”. UKaunda uphethe ngokuthi bazoqhubeka nokuhlaba ikhwela lokuthi kubanjiswane ukuze banqobe ukufa kwabantu emgwaqeni.