BAPHUME ngobuningi abasebenzi bakwa Transnet bamasha belwisana nokuhlukunyezwa kwezingane kanye nabesifazane. Lokhu bakwenze ngemuva kokuthi kuqale umkhankaso wezinsuku eziyishumi nesithupha (16) wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, oqale ngomhlaka 25 Novemba oyoze uphele mhlaka 10 Disemba. Labasebenzi baveze ukuthi bazimisele ukunqanda lesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngoba bengenawo amandla okuzilwela. Esithombeni bakhombise ubumbano bemasha belwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.