AMAHLELO ahlukene akhonza ngaphansi kweNkolo yobuKhristu kulelisonto aphansi phezulu alungiselela ukugubha uMkhosi wePhasika.

Amanye kulindeleke ukuthi aqale ngoLwesine, kanti amanye aqala ngoLwesihlanu lwamazwi ayiSikhombisa nokuwuSuku lwePhasika. NgokweKhalenda lanonyaka loluSuku lozoba ngoLwesihlanu, Mashi 30.

UMkhandlu wamaBandla, iDiakonia Council of Churches ngaphansi kobuholi bukaNkk Nomabelu Mvambo-Dandala njengokujwayelekile uGudi wawo odidiyela wonke amahlelo nabaholi nabemikhakha eyahlukene uzoqala ngoLwesihlanu eDurban Exhibition Centre, uqhubeke njalo ngokuthula emigwaqweni yasedolobheni uze uyophelela eCity Hall eThekwini, lapho kulindeleke ukuthi inkonzo iqhutshwe uMfu Thulani Ndlanzi uNobhala
weSinodi se-United Congregational Church of Southern Africa (UCCSA).

-Isithombe: Diakonia Council of Churches